Rákóczis küldöttség Brüsszelben

Tábor éve: 2004
<p style="text-align: justify" class="MsoNormal"><em>„Brüsszel – a lány a szomszédból... Nem kifejezett szépség, de bájos,vicces, talpraesett, és mindig jó társaság” </em>(Ismeretlen)</p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal"> <strong>Gál Kinga képviselő asszony meghívására 2010. november 16. és 18.között a Rákóczi Alapítvány tizenhat önkéntese vehetett részt – Erdélyt,Délvidéket, Felvidéket és persze nem utolsó sorban Kárpátalját képviselve – egyhárom napos brüsszeli tanulmányúton, amelynek elsőrendű célja az Európai Parlamentmunkájának megismerése és a magyar képviselőkkel történő személyes találkozásvolt.</strong></p><p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p>

A Charleroireptéri leszállást követően egy órás út után érkeztünk meg Brüsszel belvárosába.Belgium és Flandria fővárosa, az  Európai Unió, valamint a NATO székhelyemár első ránézésre is a sokszínűség, a változatosság, valamint a kétnyelvűség holelfogadott, hol kevésbé előnyben részesített jegyeit viseli magán (hivatalosankétnyelvű, vagyis a francia és a holland nyelv egyenértékűnek számít, deBrüsszel legtöbb lakosa inkább franciául beszél – belgák és külföldiek egyaránt–, amit az itt élő és idelátogató flamandok nagy problémának tartanak). A városeurópaiságával és újszerűségével sokunk tetszését azonban már az elejénelnyerte.

A vacsorátkövetően Mikóczy Ilona, az Alapítvány felvidéki referense, Surján László képviselőúr asszisztense fogadott bennünket. Az este egy rövid belga sörkóstolókíséretében a csapatépítés, problémamegoldás, valamint az elengedhetetlen egymástólvaló tanulás szellemében zajlott. Azt boncolgattuk, hogyan tudnak a határontúli magyar fiatalok – az Unió határain kívül és belül is – profitálni azokbóla lehetőségekből, amelyeket az EU kínál fel, miként válhat egy-egy rendezvényEU-s támogatások által már nemcsak néhány ember, de egy egész közösség számárais értékessé, hasznossá.

A másodiknapon, szerdán nem akármilyen élményben lehetett részünk: betekintéstnyerhettünk az Európai Parlament mindennapjaiba, körbejárva az üvegpalota-szerűépületkomplexum főbb részeit, az üléstermet, ahol a kérdések megvitatása, a döntés-előkészítőiés a bizottsági munka folyik. Mindemellett külön fogadtak bennünket az EurópaiNéppárt magyar képviselői is, így vendéglátónk Gál Kinga képviselő asszonymellett Tőkés László, Bauer Edit, Sógor Csaba, valamint Mészáros Alajos ismegtisztelte előadásával Alapítványunk küldötteit.

Azelőadássorozatot Bauer Edit, felvidéki Európai parlamenti képviselő nyitottameg. A képviselő asszony a tavalyi, nagy felháborodást keltő szlováknyelvtörvény azóta már többszöri módosítást megélt rendelkezései ellenifellépéséről, az Európai Unión belüli aktuális kisebbségpolitikai  kérdésekről beszélt. A témát annak másikkiemelkedő szakértője, Gál Kinga folytatta, aki az Állampolgári Jogi, Bel- ésIgazságügyi Bizottság tagjaként részleteiben ismeri a kisebbségi közösségeketleginkább érintő megoldandó kérdéseket. A határon túli magyar vonatkozásokatérintve kifejtette, hogy a magyar közösségekérdekérvényesítésének csak akkor van megfelelő alapja, ha azt az új európaiközeghez és a kor kihívásához, a megváltozott körülményekhez igazítják annak érdekében,hogy problémáink érthetővé, céljaink pedig értelmezhetővé váljanak. Ennekkeretében lehetőséget kell teremteni arra, hogy problémáját minden közösségmaga terjessze az Unió elé, hiszen az csak akkor lehet igazán hiteles és felfogható.Erre példaként a délvidéki küldöttség látogatását hozta fel, amelynek tagjaiéppen ekkortájt tárgyaltak arról, hogy a magyar-autonómia kérdésének rendezéseSzerbia jövőbeli csatlakozásának feltételei között szerepelhessen. A sort TőkésLászló, az Európai Parlament alelnöke folytatta, aki a szolidaritás, az emberijogok és méltóság tisztelete kulcsfogalmait emelte ki,  az Istenbe vetetthit fontosságáról szólva pedig hangsúlyozta, mennyire fontosak az olyanegységesítő mozgalmak, melyek – mint a Rákóczi Alapítvány is – a határon túlélő magyarok összetartását, közösséggé formálódását tűzik ki legfőbb céljuknak,hiszen együttes erővel az esetleges ellentétek feloldása is egyszerűbb. Őtkövette Sógor Csaba erdélyi parlamenti képviselő, aki az EU fiatalok felétörténő feltétlen nyitásáról beszélt és arról, hogy mennyire fontos az, hogy tudatosítsáka különböző országokból származó, magyar ajkú, tehetséges fiatalokban, hogy kikell használniuk az EU által felkínált lehetőségeket, így tanulással, szorgalommalsaját közösségünk hasznára legyenek. Mészáros Alajos felvidéki képviselőhasonlóképpen folytatta a gondolatsort és nyomatékosította, hogy a fiatalságpotenciálja tekinthető a hosszú távú tartós növekedés elengedhetetlenbiztosítékának – a határon túli régiók számára még inkább.

Ezután újabbkultúrprogramban volt részünk, hiszen egy hagyományos belga csokoládéműhelyvendégei lehettünk, ahol bepillanthattunk az igazi belga csokoládé készítéséneklegfőbb fázisaiba, valamint a kóstolót sem visszautasítva annak eredményeibe is.

Atanulmányutat brüsszeli és leuveni városnézéssel zártuk, gyönyörködve a történelmivárosrészekben, a belga kultúra nevezetességeiben.

Mindannyiunkszámára hasznos, eredményes és élményekben gazdag három napot zárhattunk, amelymegerősített abban a hitünkben, hogy kárpát-medencei magyar fiatalokként, mi iseurópaiak vagyunk, semmiben sem különbözünk a kontinens nyugatabbra élő, másnemzetiségű, hasonló korú fiataljaitól. Érdemes tanulnunk, csak így válhatunkkisebb közösségünk és társadalmunk értékes tagjává – szorgalommal, kitartással,a lehetőségek keresésével, felismerésével és kihasználásával, valamint azösszefogás erejével nemcsak a saját magunk elé kitűzött célok érhetőek elkönnyebben, hanem a nagyobb jelentőségű törekvések is valóra válthatók.

 

                                                                        Túri Gréta, kárpátaljai referens, résztvevő

Hozzászólások

köszönet Dorkának a

köszönet Dorkának a szervezésért! nagy munka volt! :)

Az olvasóktól meg elnézést a formázási hibákért, valamiért igy olvasta be, sokszor szóköz nélkül...